Статистика

Информационно-технологическое обеспечение управления персоналом на предприятии ООО «Т Престиж»

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

. Інші умови:

ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом;

г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом;

д) з інших підстав, передбачених законодавством.

. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:

При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.

. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин, у тому числі розірвання контракту працівником - з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених цим контрактом або роботодавцем - з підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові:

. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

. Строк дії контракту

Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або

. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

. Цей контракт укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки до контракту: (вказується перелік додатків, якщо вони є)

. Інші умови, пов'язані зі специфікою праці:

АДРЕСИ СТОРІН

. Відомості про роботодавця: Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця

Адреса Розрахунковий рахунок N (N свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця) в

. Відомості про працівника:

Домашня адреса:

Домашній телефон:

Службовий телефон:

Паспорт: серія N виданий (вказати орган, що видав паспорт)

Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг (вказати відомості про кількість дітей, утриманців, (інші підстави)

РОБОТОДАВЕЦЬ (посада, прізвище, ім'я по батькові, підпис)

ПРАЦІВНИК (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Дата

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Т Престиж» Т.К. Рылякова

ПОЛОЖЕНИЕ

Об отделе кадров ООО «Т Престиж»

. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

.1 Отдел кадров является самостоятельным структурным подразделением Общества с ограниченной ответственностью «Т Престиж» (далее - Общество), которое починяется непосредственно директору Общества.

.2 Создание, ликвидация и реорганизация отдела кадров осуществляется приказом директора Общества.

.3 Отдел кадров возглавляется начальником отдела, назначаемым на должность приказом директора.

Перейти на страницу:
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15